Szkolenie dla instruktorów

Chcesz zostać ekspertem ds. bezpieczeństwa w dziedzinie diizocyjanianów? ISOPA i ALIPA oferują aktualnie jednodniowe szkolenie dla instruktorów. Celem tego kursu jest przeszkolenie ekspertów, aby mogli oni prowadzić szkolenia na temat ograniczenia REACH dotyczącego diizocyjanianów.*

Szkolenie prowadzi ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy, który dysponuje wiedzą uzyskaną w ramach stosownych szkoleń.

Konieczna wiedza na temat rozporządzenia REACH oraz powiązań między unijnymi a krajowymi przepisami regulującymi bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także informacje na temat struktury materiałów szkoleniowych i wyboru odpowiedniego szkolenia.

Na zakończenie kursu, jeżeli odpowiesz prawidłowo na pytania egzaminacyjne, otrzymasz certyfikat eksperta ds. bezpieczeństwa w dziedzinie diizocyjanianów.

Opłata za kurs wynosi 1.250 € za uczestnika (nie licząc VAT). Prosimy mieć na uwadze, że opłata ta nie obejmuje dostępu do naszych kompleksowych materiałów szkoleniowych.

Ostateczne potwierdzenie seminarium jest związane z minimalnym udziałem 5 osób, ostateczne potwierdzenie następuje na tydzień przed seminarium.

Zarejestruj się na jedną z kolejnych sesji:

2024-07-16
English – online
2024-09-19
English – online
2024-10-15
English – online
2024-11-19
English – online
2024-12-17
English – online

* Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów – począwszy od 24 sierpnia 2023 r. – wszyscy pracownicy przemysłowi i profesjonalni mają obowiązek ukończyć szkolenie z bezpiecznego użycia diizocyjanianów.