Diisocyanaten volgens REACH

REACH, dat in 2006 is aangenomen, staat voor Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation). Het is een Europese verordening die tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen mogelijke risico's van chemische stoffen en er tegelijk voor te zorgen dat de chemische industrie van de EU wereldwijd concurrerend blijft. In tegenstelling tot eerdere wetgeving legt REACH de bewijslast bij de industrie. Om aan de verordening te voldoen, moeten bedrijven risico's correct identificeren en beheren. Op hun beurt moeten de producenten van chemische stoffen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) aantonen hoe een stof veilig kan worden gebruikt en moeten zij alle risicobeheersmaatregelen aan hun gebruikers meedelen.

Om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, heeft de verordening een aantal processen in gang gezet die de afgelopen jaren een enorme respons van de chemische industrie en haar waardeketens hebben gevergd.

Beperking

Een beperking wordt gebruikt om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico's van chemische stoffen. Beperkingen kunnen de vervaardiging, het op de markt brengen of het gebruik van een stof beperken of verbieden. In specifieke gevallen, zoals voor diisocyanaten, waarin het product in talrijke toepassingen wordt gebruikt, kunnen de autoriteiten besluiten op te roepen tot de ontwikkeling van gerichte product stewardship-initiatieven. Deze zullen ervoor zorgen dat alle werknemers die rechtstreeks met de stoffen in aanraking komen, zowel geïnformeerd als opgeleid worden om de risico's in verband met de omgang met en het nauw contact met de stoffen te beheersen.

REACH-beperking voor diisocyanaten

BAuA, de Duitse bevoegde autoriteit voor REACH, heeft bijzondere aandacht besteed aan de ademhalingssensibiliserende eigenschappen van diisocyanaten op de werkplek (indien er niet op de juiste wijze mee wordt omgegaan).

Om de situatie te verduidelijken en het beste beleidsinstrument te bepalen, besloten de Duitse autoriteiten een risicobeheeroptieanalyse (RMOA) uit te voeren. De exercitie werd in augustus 2014 afgerond en Duitsland beval een meer unieke beperkingsroute aan, door een verplichte opleiding voor te stellen die de veiligheid op de werkplek zou waarborgen voor werknemers die met diisocyanaten omgaan. In oktober 2015 registreerde BAuA formeel zijn voornemen om een beperkingsdossier op te stellen. Het dossier werd in oktober 2016 formeel naar ECHA gestuurd en werd in december 2017 door ECHA goedgekeurd.

Op 4 februari 2020 stemde het REACH-comité in met het voorstel van de Europese Commissie voor een REACH-beperking voor diisocyanaten. De beperking werd gepubliceerd op 4 augustus 2020 en is van toepassing vanaf 24 augustus 2023 na een overgangsperiode van 3 jaar.

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorschriften in de definitieve wettekst van de beperking.